Header Ads

Header ADS

เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) ระดับภูมิภาค จ.อุบลราชธานี ยกระดับ SME ไทยด้วยนวัตกรรม 4.0


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center :ITC) ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Transformer แบบครบวงจร และเป็นการยกระดับภาคธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ให้พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม, นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7, นายนพดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย, นางรังสรรค์ บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการกว่า 200 คน ร่วมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม Industry Tranformation Center (ITC) ภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต Industry Transformation Center หรือศูนย์ ITC ภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการได้ เห็นความสำคัญของการปฏิวัติสินค้าและบริการด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อผลักดันไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ ITC ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 โดดเด่นในการให้บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบสินค้าให้ทันสมัย เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้

สำหรับรูปแบบการทำงานของศูนย์ฯ จะมีองค์ประกอบใน 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมร ะดับโลกและระดับประเทศและเครือข่าย SMEs ไทย 2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และกำลังคนที่มีทักษะสูงเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม และ 4. ITC Fund ศูนย์บริการสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สู่ SMEs เพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ ITC ภาค ที่ 7 อุบลราชธานี ซึ่งให้บริการครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เข้ารับคำปรึกษา ตลอดจนเข้ารับบริการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามพันธกิจของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ได้ทาง FB Page https://www.facebook.com/dip.ipc7 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 ถ.คลังอาวุธ จ.อุบลราชธานี โทร. 045-314-216-7

No comments

Powered by Blogger.