Header Ads

Header ADS

อ.ต.ก. จัดงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 22 ถึง 27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมงาน "โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2561 รวม 6 วัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า "อ.ต.ก. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรเชิงคุณภาพ และปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ให้เกษตรกรมีความยั่งยืน จึงได้มีกำหนดจัดงาน "โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2561 รวม 6 วัน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล"

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรทั่วไป กลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพฯ ทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ อ.ต.ก. ด้านการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

"อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ อีกทั้งการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืนต่อไป" นายกมลวิศว์ กล่าวปิดท้าย

กิจกรรมพิเศษภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้านาทีทอง ราคาพิเศษ ทุกวัน มีกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ การแสดงดนตรี และการแจกผลิตภัณฑ์แปรรูป ชิมฟรี ทุกวัน

สำหรับงาน "โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ท่านที่สนใจสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห้ามพลาด
 

No comments

Powered by Blogger.