Header Ads

Header ADS

แถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรองประเภทต่าง ๆ


องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานแถลงข่าว TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings, การขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์, อาคารลดคาร์บอน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ให้กับบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการขอใบรับรอง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและแนวปฏิบัติที่ดีของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ทราบกัน และเป็นประโยชน์แก่สามารถชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก นับตั้งแต่ผู้นำจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assambly : UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงออกถึงจุดยืนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะผู้นำกลุ่ม G77 (Group of Seventy-Seven หรือ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ) โดยกำหนดให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น "วาระแห่งชาติ" พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติได้อย่างลงตัว ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากรายงานการติดตามความคืบหน้าของ 157 ประเทศทั่วโลก ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs Index and Dashboards ฉบับเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2560 จะดทำโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ร่วมกับมูลนิธิ Bertelsmann Stiftung (มูลนิธิเบอร์เทลสแมนท์) ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดอันดับและแบ่งช่วงคะแนนของตัวชี้วัดหลักในด้านต่าง ๆ ของ SDGs 17 เป้าหมาย ผลการประเมินระบุว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากอันดับที่ 61 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 55 ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้คะแนนรวม 69.5 จาก 100 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยมีการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คือ "SDG 1: ขจัดความยากจน" ที่มีผลคะแนนรวมอยู่ใน "ระดับดี"

สำหรับการขับเคลื่อน SDGs ของภาคเอกชนไทย จากข้อมูลการจัดทำดัชนี Corporate SDG index ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินองค์กรธุรกิจจำนวน 124 องค์กร ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า เป้าหมายที่ภาคธุรกิจไทยสามารถตอบสนองได้มากที่สุด คือ "เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม" รองลงมาคือ "เป้าหมายที่ 9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรม" และ "เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ" ตามลำดับ ส่วนเป้าหมายที่ภาคธุรกิจตอบสนองได้น้อยที่สุด คือ "เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน"

ซึ่งในปีนี้ TBCSD ได้จัดทำหนังสือ Sustainable Development 2018 ขึ้น อันเป็นการต่อยอดขยายผลจากการนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อน SDGs ของภาคเอกชนไทยไปสู่ขั้นตอนของแนวปฏิบัติและการดำเนินงานของสมาชิก TBCSD จำนวน 36 บริษัท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลักของไทย ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มการเงินการธนาคาร เป็นการแสดงว่าสมาชิก TBCSD มีแผนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยต่างแสดงบทบาทและจุดยืนตามบริบทของแต่ละองค์กร และมีความพร้อมที่จะร่วมเดินหน้านโยบายของประเทศ เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ส่วนช่วงค่ำเป็นงานสัมมนาประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ" และจะมีพิธีการแสดงความมุ่งมั่นโดยองค์กรสมาชิก TBCSD ทั้งหมดจำนวน 36 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลักของไทย ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการสร้างรายอย่างยั่งยืนของประเทศ

และสุดท้ายนี้ในนาม TBCSD ขอฝากถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกท่าน ให้ช่วยกันผลักดันให้สังคมไทยเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคตต่อไป

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการประสานหรือการทำงานร่วมกันของภาคีต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2560 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด นับเป็นเกียรติประวัติระดับนานาชาติที่สถาบันฯ ได้รับมาติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ในงานวันนี้ได้มีองค์กรเอกชน ผู้ประกอบการหลายรายได้รับใบรับรองหรือเกียรติบัตรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1) ใบรับรอง Green Meetings การจัดประชุมสีเขียว หรือที่เรียกว่า Green Meetings เป็นรูปแบบการจัดประชุมที่คำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร 2) ใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับผลิตภัณฑ์ "ฉลากลดคาร์บอน" เป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อนผ่านกลไกทางการตลาด 3) ใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก "อาคารลดคาร์บอน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอาคารและผู้ใช้อาคาร มีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเลือกใช้อาคารที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง การจัดการของเสีย การมีพื้นที่สีเขียว รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 4) เกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ซึ่งเป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งสลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบใบรับรองในวันนี้ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเกิดแนวความคิดใหม่ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ตามนโยบายของภาครัฐได้ทั้งหมด 7 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่องค์กรภาคเอกชนไทยมาร่วมผนึกกำลัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อองค์กร และพนักงานในองค์กรแล้วนั้น ยังก่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย

ขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกระดับ ท่านสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมด้วยช่วยกันมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

No comments

Powered by Blogger.