Header Ads

Header ADS

TBCSD ร่วมกับ องค์กรสมาชิกแสดงความมุ่งมั่น "ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ"


องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ" โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก 36 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ซึ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ถนนฝ่า 167 ประเทศจนถึงปี พ.ศ 2573 สำหรับประเทศไทยนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริบทของประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภาคเอกชนไทยเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย "Thailand 4.0" เพื่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม (Social Well-beings) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Wellness) และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน "กลไกประชารัฐ" โดยอาศัยความร่วมมือกันแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างสังคมคุณภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ "ยุทธศาสตร์แรกการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน" (Strength from Within) ที่เน้นการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ 1) จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 3) จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และ 4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่การกระจายความมั่งคั่งและโอกาส และ ยุทธศาสตร์ที่สอง "การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก" (Connect to the World) ที่แบ่งการเชื่อมโยงเป็น 3 ระดับ คือ 1) เศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 2) เศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และ 3) เศรษฐกิจโลกที่เน้นการอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) และการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) เพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยในช่วงบ่ายวันนี้ TBCSD ได้มีการแถลงข่าว "TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย" ขึ้น เพื่อให้สมาชิก TBCSD รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ซึ่งภาคเอกชนนับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของการขับเครื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชนไทย ซึ่งมีเพราะผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวกว่า 300 ท่านจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ

และในค่ำวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่สละเวลามาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ในบริบทของประเทศไทยสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการและความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน

งานสัมมนาในค่ำคืนนี้จะมีการจัดพิธีการแสดงความมุ่งมั่น โดยองค์กรสมาชิก TBCSD ทั้งหมดพร้อมใจกันเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก มร.นีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสด้านการผลิตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด มากล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ Sustainability in Jewellery Business และมอบรางวัลพิเศษของแพนดอร่า ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับแขกผู้มีเกียรติภายในงานด้วย และยังได้รับเกียรติจากคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ Social Collaboration for Sustainability

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสมาชิก TBCSD ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลของโครงการ YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลฯ ให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะและมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และรางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและภาวะโลกร้อน

จากนั้นเป็นการแสดงความมุ่งมั่น "ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ" โดยองค์กรสมาชิก TBCSD ทั้งหมดพร้อมใจกันเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และก้าวต่อไปของทิศทางการดำเนินงานของ TBCSD จะประสานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มจำนวนองค์กรสมาชิกให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการสานต่อกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นการแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

No comments

Powered by Blogger.