Header Ads

Header ADS

สทบ. ผนึก สคบ. เสริมองค์ความรู้กม.สิทธิผู้บริโภค หวังประชาชนไม่ถูกเอาเปรียบ


สทบ. ลงนามความร่วมมือ MOU กับ สคบ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคและเติมความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภค ลดการถูกเอาเปรียบ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมอบรมสัมมนาเรื่อง “สิทธิผู้บริโภค สิทธิเพื่อความเป็นธรรมในสังคมการบริโภค” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้การต้อนรับ ภายในงานมีผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ความร่วมมือในพิธีลงนาม MOU ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการจุดประกายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่การสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ผลิตสินค้าบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น"

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวเสริมถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ว่า "เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และสามารถนำไปปฏิบัติพร้อมต่อยอดในการประกอบธุรกิจให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองได้ดียิ่งขึ้น"

No comments

Powered by Blogger.