Header Ads

Header ADS

ม.ธุรกิจบัณฑิต จัดเสวนาในหัวข้อ "Why Objcectives and Key Results (OKRs) Shouldr replace KPls?

[กรุงเทพมหานคร] DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิต จัดเสวนาเจาะลึก OKRs นำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกความรู้ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมระดับประเทศร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ชี้ OKRs เหมาะนำไปประยุกต์ใช้กับ Startup และองค์กรธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเทคโนโลยี

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามไปเร็วเช่นกัน การวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานโดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) แบบเดิมที่กำหนดระยะเวลาเป็นปีในการวัดผล อาจทำให้ธุรกิจปรับตัวไม่ทันต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ขณะที่วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามวัตถุประสงค์ (Objectives and Key Results: OKRs) เริ่มได้รับความสนใจและนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากกำหนดระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในการทำงานอย่างหนึ่ง โดยอาจกำหนดเป็นรายไตรมาส การกำหนดวัตถุประสงค์มีจำนวนน้อยและกำหนดเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทำจริง ๆ ก่อน ทั้งยังเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์จากคนทำงานระดับล่างสู่บน ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันคิดและร่วมลงมือแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป หรือแม้กระทั่งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ของธุรกิจก็นิยมนำ OKRs มาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

"การนำ OKRs มาใช้ จะทำให้การทำงานในเป้าหมายหนึ่งเห็นภาพชัดมากกว่า เพราะใช้เวลาสั้น วัดผลตามขั้นตอน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เช่น ทำไปแล้ว 3 เดือน เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไป องค์กรนั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในไตรมาสถัดไปเพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นทันต่อการแข่งขัน มีความแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ดร.พัทธนันท์ กล่าว

ดร.พัทธนันท์ กล่าวด้วยว่า กำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ "Why Objcectives and Key Results (OKRs) Shouldr replace KPls? ครั้งนี้ได้เชิญ Dr. Dan Montgomery ผู้เชี่ยวชาญันดับต้น ๆ ของโลกด้าน Agile Strategies และ OKRs ทั้งยังเป็นผู้แต่งหนังสือ "START LESS, FINISH MORE, Building Strategic Agility with Objectives and Key Result พ้อมทั้งผู้บริหารองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการศูนย์ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานบริหารสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่แห่งประเทศไทย ไผท ผดุงถิ่น กรรมการบริหาร บริษัท บิลด์ วันกรุ๊ป จำกัด สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ DTAC ACCELLELATE และ ดนุพล สยามวาลา ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทุกแง่มุมในการนำ OKRs มาปรับใช้ในองค์กร และหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังได้จัด WORKSHOP นำ OKRs มาปฏิบัติใช้จริงกับองค์กรของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้ โดยมี ดนุพล สยามวาลา ผู้มากประสบการณ์ด้าน Startup ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับด้าน Strategic Agility และ OKRs ของประเทศไทย และสัคคภัท นาทีกาญจนลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การวางแผนและการออกแบบด้านการเงิน การลงทุน ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดระยะเวลา 2 วัน หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาและปรับตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่ม Startup ที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด สำหรับผู้สนใจเข้า WORKSHOP สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 065 594 9955 Email: praxis@dpu.ac.th


No comments

Powered by Blogger.