Header Ads

Header ADS

ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จากสถาบันไทยพัฒน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) สำหรับการรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทสถาบันไทยพัฒน์ และก.ล.ต. ได้มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจของไทยเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการรายงานความยั่งยืน รวมทั้งรางวัลนี้ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ นำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้และรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

รางวัลเกียรติคุณนี้ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเชื่อถือได้ของเนื้อหา การสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา

No comments

Powered by Blogger.