Header Ads

Header ADS

วันที่ 9 เดือน 9 จังหวัดชลบุรีจัดงาน แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว
ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว หรือ ชุมชนตลาดชากแง้ว เป็นชุมชนจีนโบราณที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี โดยที่ชุมชนเริ่มก่อตั้งมาจากการที่มีชาวจีนโล้สำเภาหนีีความแห้งแล้งมายังประเทศไทย และทำงานตั้งรกรากสร้างครอบครัวที่บ้านชากแง้ว และมีการจ้างแรงงานคนไทย เป็นผลให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยโบราณและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 300 ครอบครัว ถึงแม้อาคารบ้านเรือนจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงพบเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของบ้านชากแง้้วได้จากสภาพอาคารบ้านเรือน ที่สะท้อนให้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า และอัตลักษณ์เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนจีนโบราณ

โรงงิ้วโบราณ ตามวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีน เมื่อมีการรวมตัวของคนเชื้อสายจีน ก็นิยมสร้างศาลเจ้าไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ต่อมาเมื่อมีชาวจีนมากขึ้น มีฐานะดีขึ้นก็จะตั้งเป็นสมาคม โดยที่มีจุดศูนย์รวมการทำกิจกรรมของชุมชนอยู่ที่โรงเจหรือโรงทาน สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกโรงเจว่าโรงงิ้ว มาจากภายหลังที่สร้างโรงเจเสร็จ เป็นช่วงเดียวกับงานประเพณีประจำปีเจ้าแม่ทับทิม จึงได้มีการจัดให้แสดงงิ้วให้เจ้าแม่ทับทิมดู ทำให้ชาวบ้านเรียกที่แห่งนี้ว่าโรงงิ้ว

โรงหนังโบราณ หรือ ชากแง้วราม่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของคนในชุมชนรวมไปถึงภายในจังหวัดชลบุรี โรงหนังชากแง้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2497 เพื่อเป็นสถานบันเทิงให้คนในชุมชนพักผ่อนหย่อนใจ โรงหนังโบราณอยู่บริเวณหน้าตลาดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 50 ปี โดยโรงหนังทำจากไม้ทั้งหลัง เหมาะแก่การเก็บภาพจากยิ่ง เพราะมีเหลือให้เห็นน้อยเต็มทีในปัจจุบัน


Powered by Blogger.