Header Ads

Header ADS

"สมาคมเพื่อนชุมชน" ก้าวสู่ปีที่ 8 ปี 62 พร้อมเป็นเมืองอุตฯเชิงนิเวศ"สมาคมเพื่อนชุมชน" ก้าวสู่ปี 8 มั่นใจเดินหน้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปี 2562 เผยผลการดำเนินทุกโครงการพร้อมนำมาเป็นต้นแบบ ขยายภาคีเครือข่าย หนุนจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1 ใน 15 จังหวัดนำร่องของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ชูแผนปี 2561 ยกระดับสมาคมฯเป็นศูนย์การเรียนรู้ มุ่งสู่การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในทุกด้าน

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยในงานแถลงข่าว "สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 8" ว่า ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา สมาคมเพื่อนชุมชนได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการดำเนินงานให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งขณะนี้ผ่านการรับรองแล้วเกือบ 100% และคาดว่าในปี 2561 จะผ่านการรับรองได้ทั้งหมดจำนวน 76 โรงงาน (ตามเลขทะเบียนโรงงาน) ถือเป็นแนวทางที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่ง จะเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกมิติ ทั้งส่วนของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ชุมชนเชิงนิเวศ (Eco Community) โรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco School) และวัดเชิงนิเวศ (Eco Temple)

"การผลักดันให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory นับเป็นโครงการที่สมาคมฯมองว่าสามารถตอบโจทย์ในหลายมิติของเศรษฐกิจ ทั้งมิติพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมให้กับประชาชน โดยนำโครงการ 'เพื่อนช่วยเพื่อน' เข้าไปถ่ายทอด และเกิดการพัฒนาไปพร้อมกันระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0" นายสมหวัง กล่าว

เป้าหมายของแผนการดำเนินงานในปี 2561 ในส่วนของการเชื่อมโยงที่จะมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสมบูรณ์แบบได้นั้น สมาคมฯได้จัดทำโครงการวิจัยการประเมินผลตอบแทนทางสังคมแบบชุมชนมีส่วนร่วม (SROI : Social Return on Investment) ของการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ กรณีศึกษาชุมชนเกาะกก โดยร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาและวิจัยการประเมินผลและแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างรูปแบบและแนวทาง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการนำความคิดเห็นของชุมชน มาสู่แนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

การดำเนินการในระยะต่อไป จะยกระดับสมาคมฯให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการขยายเครือข่าย ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดระยองและพื้นที่อื่น ๆ ที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และสมาคมฯจะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปเชื่อมโยงการดำเนินงานผลักดันให้ระยองเป็น 1 ในจังหวัดที่จะขับเคลื่อนเป็นเมืองสีเขียวตามแบบพยาบาลของรัฐบาล

สำหรับแผนการดำเนินงานในด้านการสนับสนุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สาธารณสุข การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต ในปี 2561 สมาคมฯได้เตรียมที่จะดำเนินโครงการต่อเนื่องที่มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบ่งเป็นโครงการด้านการศึกษา โครงการด้านสาธารณสุข และโครงการด้านสังคม

ทั้งนี้โครงการด้านการศึกษา สมาคมฯมีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนในท้องถิ่น การเรียนรู้ที่เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาในส่วนกลาง โดยมีโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ (CPA Tutor) การมอบทุนปริญญาต่อเนื่องให้กับนักศึกษาที่ไม่มีทุนการศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ขณะเดียวกันสมาคมฯได้เห็นความสำคัญในด้านการเพิ่มจำนวนบุคลากรสายอาชีพ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนในการศึกษาต่อสายอาชีพ พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ข้อมูลแนะแนวทางการศึกษาแก่เยาวชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ซึ่งได้เริ่มต้นในปี 2560 ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเตรียมพร้อมขยายการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561

โครงการด้านการดูแลสุขอนามัยของชุมชนรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โครงการการมอบทุนพยาบาล 440 ทุน ซึ่งจะส่งมอบพยาบาลเข้าประจำการในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จะครบตามจำนวนทุนในปี 2563

นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเนื่อง ในการสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนพยาบาล โดยให้พยาบาลที่ได้รับทุนของสมาคมฯเข้ามาร่วมโครงการเป็นจิตอาสาเข้าไปดูแลด้านสุขอนามัยให้กับชุมชนรอบพื้นที่โรงพยาบาลที่น้อง ๆ ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนปฏิบัติงานอยู่ ขณะเดียวกันยังมีโครงการยกระดับศักยภาพ บุคลากร อสม. ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม. เพื่อการเฝ้าระวังสุขอนามัยให้กับทุกชุมชน

โครงการยกระดับทางสังคม สมาคมฯได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยในปี 2561 จะดำเนินโครงการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ และการเข้าไปสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนในโครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามหลักธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 1-2 โดยขยายผลไปสู่รุ่นที่ 3 และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการดำเนินโครงการวัดเชิงนิเวศ (Eco Temple) โดยทำเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังศาสนสถานอื่น ๆ ต่อไปเกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีความตั้งใจและจริงใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจสอบดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิกสมทบ 13 บริษัท ส่งผลให้สมาคมฯ มีสมาชิกรวม 18 บริษัท

บริษัทสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 บริษัท ได้แก่ (1) กลุ่มปตท. (2) เอสซีจี (3) กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย (4) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ (5) กลุ่มบริษัทโกลว์ สมาชิกสมทบประกอบด้วย 13 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด (2) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท เอบีบี จำกัด (4) บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (5) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (6) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (7) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (8) บริษัท แอร์ลิควิด จำกัด (9) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (10) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด (11) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด (13) บริษัท เซออน เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


No comments

Powered by Blogger.