Header Ads

Header ADS

อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด งาน "ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก." เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก. กล่าวว่า "อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค จึงได้กำหนดจัดงาน "ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก." ในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล"

"สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกรและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาด สร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดอร์นเทรด (Modern Trade) นอกจากนี้ อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรไทยอีกด้วย" นายกมลวิทย์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับงาน "ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก." จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 5 วันเต็ม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ท่านที่สนใจสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาพิเศษไม่ควรพลาด

No comments

Powered by Blogger.