Header Ads

Header ADS

ทีวีสีขาว เปิดตัวคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัล พร้อมเปิดตัว 'ดอกไพล' สัญลักษณ์รางวัลทีวีสีขาว ย้ำเพิ่มการมอบเงิน รวม 2.7 ล้านบาท เพิ่มเป็นกำลังใจแก่รายการและบุคคลดีเด่น


มูลนิธิจำนง รังสิกุล ผู้ดำเนินการจัดโครงการ "รางวัลทีวีสีขาว" แถลงเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินรางวัลทีวีสีขาว 18 คน พร้อมเปิดตัวรางวัลทีวีสีขาวที่ใช้ "ดอกไพล" เป็นสัญลักษณ์ซึ่งออกแบบโดยประติมากรชั้นครู ย้ำสร้างมิติใหม่ของการมอบรางวัลดีเด่นให้วงการโทรทัศน์ดิจิทัลของเมืองไทย ด้วยการมอบเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาทให้แก่รายการโทรทัศน์ดีเด่น 9 รางวัล และบุคลากรดีเด่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการโทรทัศน์อีก 9 รางวัล กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัลทีวีสีขาวเดือนธันวาคมนี้

นายพยงค์ คชาลัย ประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่อาจารย์จำนง รังสิกุล ผู้เป็น "ปูชนียบุคคลของวงการโทรทัศน์ไทย" มูลนิธิฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ การผลิตเนื้อหารายการ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเป็น 26 ช่องในปัจจุบัน จึงจัดทำโครงการ "รางวัลทีวีสีขาว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ ให้ผู้รับชมได้รับสาระประโยชน์และความเพลิดเพลิน และให้เกิดการแข่งขันการผลิตเนื้อหาสาระของรายการ และการประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ฯ มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กองทุน กสทช. ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ด้าน นายนคร วีระประวัติ รองประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ "รางวัลทีวีสีขาว" เปิดเผยถึงรายละเอียดว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการและบุคลากรในองค์การโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานยิ่ง ๆ งขึ้นไป นอกเหนือจากการได้รับรางวัลทีวีสีขาวและใบประกาศเกียรติคุณแล้ว โครงการฯ จะมีการมอบรางวัลเป็นเงินสดให้ด้วย โดยแบ่งเป็นประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัล ๆ 200,000 บาท และประเภทบุคคลดีเด่น 9 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 26 ช่อง (22 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล + 4 สถานีโทรทัศน์สาธารณะ) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

"โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือก 9 คน ได้แก่ รศ. ดร.บุษบาสุธีธร ผศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร อาจารย์สมยศ สุขัง ผศ. ดร.ศศิพรรณ บินลาโนชญ์ คุณอารีย์ ป้องสีดา คุณอัจฉรา บุนนาค นววงศ์ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค และ ผศ. วันชัย ธนะวังน้อย คณะกรรมการตัดสิน 9 คน ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน คุณดำรง พุฒตาล ศ. ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ รศ. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ดร.ประภาส นวลเนตร และ คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร"

ทั้งนี้รางวัลทีวีสีขาว ซึ่งใช้ "ดอกไพลบนฐานสี่แฉก" เป็นสัญลักษณ์ของตัวรางวัล ได้รับการออกแบบโดย อ.ธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานทร่งคุณค่ากว่า 40 ปี ผลงานที่สำคัญ เช่น เศียรพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์ขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 30 ผลงาน ประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

โดยตัวรางวัลดังกล่าวมีความหมายสื่อถึง ฐานสี่แฉก หมายถึงไทยโทรทัศน์ช่องสี่ บางขุนพรหม จุดกำเนิดอันมั่นคงของทีวีไทย ดอกไพลบนฐานเป็นสัญลักษณ์ของโทรทัศน์ไทยที่ขยายตัวออกไปหลายสิบช่อง ดุจเดียวกับกลีบเลี้ยงอันมากมายของดอกไพล และการที่ไพลเติบโตอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมลทินของสารเคมี เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ก็เฉกเช่นเดียวกับรางวัลทีวีสีขาวที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างสรรค์รายการจรรโลงสังคม เพาะบ่มจิตใจผู้ดูให้เบ่งบานอย่างบริสุทธิ์และแข็งแรง ปลายแหลมของดอกไพล สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ใสสะอาด มุ่งสู่ความสูงส่งและดีงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับ รางวัลประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัล ได้แก่ รายการข่าวดีเด่น รายการสารคดีดีเด่น รายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น รายการสำหรับเด็กดีเด่น รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รายการปกิณกะดีเด่น รายการส่งเสริมการศึกษา/เทคโนโลยีดีเด่น รายการละครสร้างสรรค์ดีเด่น และ รายการละครดีเด่น

ส่วน รางวัลประเภทคนดีเด่น 9 รางวัล ได้แก่ ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น ทีมข่าวดีเด่น พิธีกรรายการดีเด่น ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น ผู้กำกับการแสดงดีเด่น นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น นักแสดงสมทบชายดีเด่น นักแสดงนำหญิงดีเด่น และ นักแสดงนำชายดีเด่น

ทั้งนี้งานประกาศผล รางวัลทีวีสีขาว จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whitetvaward.com หรือ เฟสบุ๊ก www.facebook.com/WhiteTVAward

No comments

Powered by Blogger.