Header Ads

Header ADS

ผลงาน 'UAV Training Simulator For Remotely Piloted Aircraft Systems (Internal/External Pilot)' ในงานแถลงข่าว 'การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานงานแถลงข่าว 'การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)' ณ ห้อง Lotus Suite 1–4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ได้เชิญ สทป.ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัย และนักวิจัยภายใต้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงานข้างต้น โดยทาง วช. พิจารณาเห็นว่า สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. มีผลงานเรื่อง 'โปรแกรมจำลองการบินเครื่องบินเล็กโดยใช้วิทยุบังคับ เพื่อการฝึกนักบินภายนอก ของ UAV และหลักสูตรฝึกนักบิน' เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ และประสงค์นำผลงานเข้าร่วมประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. โดย พลอากาศเอก ปรีชาประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ นาวาตรี ธีระพงษ์ สนธยามาลย์ นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำผลงาน 'UAV Training Simulator For Remotely Piloted Aircraft Systems (Internal/External Pilot)' มาร่วมจัดในงานดังกล่าว

UAV Training Simulator For Remotely Piloted Aircraft Systems (Internal/External Pilot)

ระบบจำลองอากาศยานไร้คนขับเพื่อการฝึกนักบิน(ภายใน/ภายนอก) ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดเป็น 'เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง' (Simulation) สำหรับการฝึกเจ้าหน้าที่ระบบอากาศยานไร้คนขับ ซึ่ง มีนักบินภายนอก นักบินภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองที่ควบคุมได้ ปลอดภัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงในการฝึกซ้ำเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ทางการทหาร โดยสามารถนำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชน (Dual Use) ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยของกระทรวงกลาโหม โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลนั้นก็เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบูรณาการและเป็นแนวทางในการดำเนินการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 11 (S-Curve 11) โดยแบ่งการดำเนินการในช่วงระยะสั้น คือการสร้างต้นแบบเทคโนโลยี และส่งมอบให้หน่วยงานในกองทัพใช้พร้อมประเมินผล โดยต้นแบบที่ผ่านการประเมินผล จะถูกนำเข้าสู่สายการผลิต และระยะกลาง คือการเข้าสู่สายผลิต ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านยุทโธปกรณ์ของรัฐบาล

ด้านการร่างหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ในอนาคต สทป. จะดำเนินการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระบบอากาศยานไร้คนขับที่มีมาตรฐานสำหรับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในประเทศไทย โดย สทป.จะเป็นสถาบันเดียวที่มีการฝึกอบรมการใช้งาน UAV ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือน โดยจะเป็นหลักสูตรให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลอดภัยต่อการใช้งาน เปิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ความร่วมมือในครั้งนี้ สทป. จะสนับสนุนให้ผู้แทนโครงการเข้ารับการฝึกอบรม UAV ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

No comments

Powered by Blogger.