Header Ads

Header ADS

ดีป้า จัด 'สมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ โรดโชว์' เมืองชลบุรี ดึงผู้นำเมืองอบรมเข้ม ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

[อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี] สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลุยต่อ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'Smart City Thailand Roadshow' ร่วมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เจาะกลุ่มผู้นำเมืองจาก 7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทั้งเทศบาล อบจ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาในพื้นที่ เข้าแบ่งปันแนวคิด พร้อมดึงศักยภาพผู้นำ ผุดเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส นางสาวจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก และทีมงานฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และกิจการสาขาตะวันออก จัดงาน 'Smart City Thailand Roadshow' ครั้งที่ 5 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ดีป้าได้เดินสายจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดยะลา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกระบี่ โดยการจัดที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้มี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์

เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า "จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีศักยภาพพร้อม ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม 16 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง มีหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 20 แห่ง ที่เป็นแหล่งผลิตกำลังคนสำคัญสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากการลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่ง และ จังหวัดชลบุรียังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยภาพรวมแล้วมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีการนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สำคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT and Digital Innovation Institute) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ การจัดตั้ง Digital Park Thailand โดย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด

ด้าน ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลายประเทศได้เริ่มพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว โดยหลักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาการเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

“นอกจากนี้ การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเมือง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย คาดหวังว่าจะสามารถสร้างต้นแบบการพัฒนาสู่อาเซียน และโดยเฉพาะปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) เพื่อร่วมสร้างกรอบในการพัฒนา 26 เมือง ของประเทศสมาชิก จากการถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองแต่ละด้านที่มีความหลากหลายของประเทศไทย” ดร.มนต์ศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยาย หัวข้อ 'การแนะนำหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ' โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ดีป้า ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อแนะนำขั้นตอนแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 คน

สำหรับการจัดงานสัมมนา 'Smart City Thailand Roadshow' ครั้งต่อไป จะจัดที่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารดีป้า ลาดพร้าว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/354316581892034/posts/370469660276726/

No comments

Powered by Blogger.