Header Ads

Header ADS

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 'Mahidol R-I-SE NOW' ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

[กรุงเทพมหานคร] มหาวิทยาลัยมหิดล ชูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอย่างยั่งยืน ครั้งแรกกับการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล 'Mahidol R-I-SE NOW' Research & Innovation Special Exhibition โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัยและกองกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กว่า 90 บูธ พร้อมพบกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหลากหลายหัวข้อ กับกูรูตัวจริงในด้านการวิจัยและผลงานนวัตกรรม พร้อมเวทีเสวนาจากภาคเอกชน สร้างความร่วมมืออย่างเป็นบูรณาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เปิดโอกาสทางความคิดบนเวทีการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี) ร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมพบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขาวิชา มุ่งผลิตผลงานต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายการพัฒนาประเทศ เราจึงมีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2580 เพื่อให้ทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความชัดเจน สอดคล้อง และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเร่งปรับตัวหาทางรับมือกับสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยมีการศึกษาถึงสถานการณ์และบริบท ทั้งจากภายในประเทศและของโลกในทุกมิติ โดยเฉพาะในมิติที่จะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะสั้นและระยะยาว สถานการณ์ความท้าทายต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด, การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนแปลงและความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังต้องเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกหลายสถาบัน

สำหรับแผนยุทธศาสตร์สำคัญประการแรก ที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญ คือ Global Research & Innovation เป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรมคุณภาพสูง มีผลกระทบในระดับสากล โดยการสร้างกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและแบบสหสาขา (Multi-generation Researcher & Multidisciplinary) โดยใช้วิธีการปรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และจัดตั้งกองทุนสนับสนุน มีการสร้างความร่วมมือกับโครงการวิจัยนานาชาติแบบสหสถาบัน (Global Connectivity) และสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่เรียกว่า Research Value Chain ด้วยการวิจัยแบบ demand - driven ที่ได้ข้อมูล หรือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ/ภาคเอกชน/ผู้ใช้ผลงานวิจัยจากชุมชนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระดับ global & social impact สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งตัวอย่างผลงานด้านนวัตกรรม จะนำมาแสดงในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition หรือ Mahidol R-I-SE NOW

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) กล่าวว่า ในปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม และ 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งโรงศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย รวมถึงการเปิดรับฟังความคิด ข้อเสนอแนะ จากภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างมีบูรณาการกับมหาวิทยาลัย ในการสร้างความร่วมมือในงานวิจัยพัฒนา ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศ จึงได้กำหนดจัดงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition หรือ Mahidol R-I-SE NOW ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี

ในงาน Mahidol R-I-SE NOW จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นไฮไลต์จากทุกคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็นโซนที่จะสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมได้หลากหลาย อาทิ โซนด้านการแพทย์และสุขภาพ, ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมไปถึงการแสดงนวัตกรรมที่ทันสมัย และพร้อมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี มากกว่า 90 บูธ เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม นำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมต่อไป อีกทั้งยังมีการจัดแสดงของบริษัท startup ต่าง ๆ ที่พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีอีกหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ เทคโนโลยี และสมองกลเพื่อช่วยพัฒนาด้านการแพทย์และความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวัฒนธรรมและดนตรีที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึง อาหารเสริมสุขภาพและอาหารเพื่อผู้ป่วย อาทิ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่พัฒนาจากถั่วและธัญพืชในธรรมชาติ, พุดดิ้งผัก อาหารเพื่อผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน รวมถึงเด็กที่ทานผักได้ยาก, ถั่งเช่าสีทอง ถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยวิธีการพิเศษ ให้สารอกฤทธิ์สูงกว่าถั่งเช่าปกติ ซึ่งผลงานต่างๆ นี้ นอกจากจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมไทย ที่จะทัดเทียมนานาชาติแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างตรงเป้าหมาย

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ภายในงาน Mahidol R-I-SE NOW ยังจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถาเรื่อง 'พลิกฟื้นประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม' โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายภาครัฐ กอบกับกระบวนการทำงานโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาชาติ, ปาฐกถาเรื่อง 'อว. กระทรวงใหม่กับโฉมใหม่ของงานวิจัย-นวัตกรรม' โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ท่านปลัดท่านแรกของกระทรวงใหม่ล่าสุดของประเทศไทย คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของกระทรวงฯ พร้อมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของไทยด้วยภาพลักษณ์ใหม่ด้วยแนวคิดที่เท่าทันโลก, ปาฐกถาเรื่อง 'ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรม สร้างคนและองค์ความรู้แห่งอนาคต' โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พูดคุยเรื่องเงินทุนเพื่องานวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม มุ่งหวังเพื่อการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้ทำงานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศต่อไป

อีกทั้งภายในงาน ยังได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อทางวิชาการที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน อาทิ 'กัญชาไทยกับทิศทางที่ท้าทาย' โดย ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สังคมได้เข้าใจกฎข้อบังคับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมไปถึงทิศทางการปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์ที่เป็นข้อถกเถียงในปัจจุบัน, เสวนาวิชาการหัวข้อ 'วิจัยนอกกรอบ: กรณีศึกษาวัคซีนมาลาเรีย' โดย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอย่างมากในวงการโรคมาลาเรีย เพื่อพูดคุยถึงความก้าวหน้าของการวิจัยไทย ในการคิดค้นวัคซีนสำหรับโรคมาลาเรีย โรคติดต่อจากยุงก้นปล่องสู่มนุษย์ ที่มีเฉพาะในเขตร้อนชื้นเท่านั้นและไม่สามารถอาศัยสัตว์ทดลองในการวิจัยได้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแนวคิดจากภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นบูรณาการอีกด้วย

พร้อมพบกับเวทีเสวนาจากภาคเอกชน เพื่อสร้างคุณภาพต่อยอดผลงานวิจัย สู่เส้นทางการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ เสวนาเรื่อง 'Digital Disruption กับนวัตกรรมแห่งโลกการเงิน (ใกล้ตัวคุณ)' โดย คุณกิตติภัทร์ ดำรงปราชญ์ ทีมดิจิทัล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พูดคุยถึงการพัฒนาของนวัตกรรมดิจิทัลที่จะมาแทนที่การทำงานในระบบเดิมๆ พร้อมการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ, เสวนาเรื่อง 'สานฝันด้วยศาสตร์และศิลป์กับหมอตั้ม' โดย หมอตั้ม (นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข) หนุ่มหล่อมากความสามารถ จากเวที MasterChef Thailand SS2 และ Cleo Bachelors 2018 พูดคุยหมอหนุ่มผู้มีใจรักในการทำอาหาร ถึงแนวความคิด ในการใช้ความรู้ทางการแพทย์ผสานเข้ากับการสร้างสรรค์อาหารได้อย่างลงตัว และเหนือสิ่งอื่นใด ในงาน Mahidol R-I-SE NOW ยังได้เปิดโอกาสทางความคิดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ บนเวทีการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ในหัวข้อ 'Smart Health' นำเสนอการใช้เทคโนโลยี หรือแนวคิดที่หลากหลาย ในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมมาช่วยกันให้ข้อเสนอแนะ โดยจะจัดการประกวด รวมถึงประกาศผลและมอบรางวัล ในงานวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ซึ่งไอเดียที่สร้างสรรค์ในเวทีนี้ จะมีโอกาสได้รับการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางการแพทย์ ที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทยหรือระดับโลกได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่นของมหิดล ในงาน Mahidol University’s Research & Innovation Special Exhibition หรือ Mahidol R-I-SE NOW ได้ในวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 849 6050-3 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/MAHIDOLRISENOW

No comments

Powered by Blogger.