Header Ads

Header ADS

กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดมหกรรมวิชาการ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน

[กรุงเทพมหานคร] วันนี้ (18 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดงานมหกรรมวิชาการ 'เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ' ภายใต้โครงการขับคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษชน โดย ได้รับเกียรดิจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเยาวชน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นบนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษชน ประกอบกับในวันที่ 20 กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียน ครู เยาวชน วิทยากรตัวคูณ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 800 คนเข้าร่วม มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้สอดแทรกความสนุกจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติค้นสิทธิมนุษยชน 'สื่อ สิทธิ ศิลป์' การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย การมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วม และการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กหญิงญาณัจฉรา ธรรมพิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาขั้นปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี ที่เก็บกระเป่าเงินได้เป็นจำนวนมาก และนำส่งคืนเจ้าของด้วยความชื่อสัตย์ สมควรแก่การยกย่องเชิดชู และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องสิทธิมนุษชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะองค์กระหว่างประเทศ เพราะเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกยอมรับที่จะช่วยให้เกิตสันติภาพต่อมวลมนุษยชาติ รัฐนาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษขนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความชื่อมั่นกับนานาประเทศรวมทั้งคนไทยด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประทศเกิดความสงบสุข ทุกคนมีความรักความสามัคดี รู้สิทธิหน้ำที่ รู้กฎหมาย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยไม่ละเม็ตสิทธิผู้อื่น การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน มุ่งหวังให้ทุกคนไต้รู้หน้าที่ เคารพสิทธินุษชนและเคารพกฎหมาย สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้อย่างจริงจังตามรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึง 'ศักดิศรีความเบินมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคลย่อมได้รับควมคุ้มครอง' รวมทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เกิดความรู้ ความเข้าไจในเรื่องสิทธิมนุษยชน รู้เท่าทัน ตระหนักถึงหน้าที่ตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎหมาย ผลิตเยาวชนตันแบบด๊านสิทธิมนุษยชน และเนื่องไนโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายนนี้ ขอให้เยาวชนทุกคน นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปค่อยอดขยายผลต่อครอบครัว ชุมชน ให้สังคมเกิดการเรียนรู้และเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไต้เห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ 'ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน' เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2560 โดยยกระดับเรื่องสิทธิิมนุษยชนป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมพลังขับคลื่อนงานด้านมนุษยชน ทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุน ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมบุษยชน เพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันจะนำไปสู่การสร้งสังคมสันติสุข กระทรรงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษชน หน้าที่ สิทธิเสรีภาพชั้นพื้นฐานตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทุกกุลุ่มเป้าหมาย สำหรับการส่งเสริมความรู้ในกลุ่มเยาวชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 5622 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือขำย 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรือยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทเขียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิพยาลับฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมมือก้นดำเนินกิจกรรม 'เยาวชนรุ่นไหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ' ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งซาติต้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านกระนวนการเรียนรู้และการผลิตสื่อสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ เป็นต้น
No comments

Powered by Blogger.