Header Ads

Header ADS

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว 7 ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ก.พ. 63) ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ ได้จัดงาน แถลงข่าว โครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2563 'ชุมชนสืบไทย'

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 7 ชุมชน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้สังคมไทยมั่นคง และเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า กระบวนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เริ่มด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับสมัครชุมชนที่มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ซึ่งมีชุมชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 32 ชุมชน และได้ทำการคัดเลือก เหลือ 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดจำปา กรุงเทพมหานคร ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งทีมที่ปรึกษาลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 7 ชุมชนเพื่อจัดทำแผนการยกระดับชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ฝึกการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะคนในชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้ด้วยตนเอง หลังจากนั้นจะนำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนและโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของทั้ง 7 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ 'ชุมชนสืบไทย' ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 เริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือนมีนาคมนี้ต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์ จำนวน 9 ตอน สามารถติดตามโครงการฯ ได้ที่ Facebook ชุมชนสืบไทยNo comments

Powered by Blogger.