F2 หรือ Fact 2 ของ KamaKami 👇

1. กามคามี (กาม-มะ-คา-มี) แปลว่า ผู้ถึงกาม

2. กาม เป็นบูรณาการของความรักและความใคร่ กามจึงเป็นของสูง จึงมี กามสูตร โดยคำ สูตร มีความหมายเดียวกันกับสูตรในพุทธศาสนา และมีเทวดา ชื่อ กามเทพ เรียกว่า พระกามเทพ