Header Ads

Breaking News

ตำรวจภูธรภาค 1 ยุทธศาสตร์ชาติ “ชุมชนยั่งยืน” ชุมชนตลาดเกรียบ จว.พระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ประธานพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด) “ชุมชนยั่งยืน” ชุมชนตลาดเกรียบ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ประสานความร่วมมือกัน และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์

โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.บางปะอิน, นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอําเภอบางปะอิน ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบางปะอิน, นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ, สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม.ในพื้นที่ และผู้นำชุมชนต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ ณ ชุมชนตลาดเกรียบ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.บางปะอิน รายงานวัตถุประสงค์โครงการนี้ ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสําคัญแห่งชาติ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ ทำให้เกิดปัญหามากกว่าทุกระดับ จึงได้ดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด) อย่างเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบําบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และยั่งยืนต่อไป

 

โดยกําหนดให้ 1 สถานีตํารวจ ต่อ 1 ชุมชน แต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมภารกิจกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบูรณาการบริหารภารกิจ ภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ โดยที่ผ่านมาสถานีตํารวจภูธรบางปะอิน ได้ดําเนินการ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยเสพติด (ปักกลด) มาอย่างต่อเนื่อง ได้กําหนดเป้าหมาย ดําเนินการพร้อมกัน ทั้งตําบลตลาดเกรียบ จํานวน 8 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิ้น 2,816 คน ซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่เป้าหมายมากกว่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดถึง 7 หมู่บ้าน เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ นําโดย นายกฯ วิชัย ไวยทิ ได้เล็งเห็นความสําคัญของของโครงการนี้ ที่จะส่งผลดีและก่อประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมาก จึงสนับสนุนงบประมาณพร้อมกับบุคคลากร ในการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่

 

สมชาย...รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น