สสว. ห่วง วิกฤติโควิด-19 กระทบการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จนเกิดข้อพิพาททางธุรกิจ จึงร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้ามาช่วยเป็นตัวกลางประนีประนอมข้อพิพาท เพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่สะดุด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะต้องปรับตัวกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านรายได้หรือคำสั่งซื้อที่ลดลง การขาดสภาพคล่อง กำลังซื้อที่หดหายไป และการลดการจ้างแรงงานในวงกว้าง ซึ่งนำไปสู่การเกิดข้อพิพาทในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวโน้มการขยายตัวของปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น จนอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางคดีในลักษณะต่าง ๆ