Header Ads

Breaking News

เครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาค กทม.และปริมณฑล ประชุมครั้งที่ 2/2565


เครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาค กทม.และปริมณฑล ประชุมครั้งที่ 2/2565

 

วันที่ 25 ก.ย.65 เวลา 10.00 น  เครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

วัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานประชุมจาก นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานที่ปรึกษา สโมสรลูกเสือราชวิถี ที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือไทย ประธานที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ไม่มีความคิดเห็น