Header Ads

Breaking News

ผวจ.อำนาจเจริญ ประธานเปิดงานประเพณีบุญคูนลาน สืบสานวัฒนธรรม อำเภอลืออำนาจ ประจำปี 2566 วิถีชีวิตการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า


ผวจ.อำนาจเจริญ
ประธานเปิดงานประเพณีบุญคูนลาน สืบสานวัฒนธรรม อำเภอลืออำนาจ ประจำปี 2566 วิถีชีวิตการเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า

เมื่อวันที่10 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรม อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเมืองลือ และมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บุญคูนลาน

นายฤทธิสรร เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ และ พ.ต.อ.วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี ผกก.สภ.ลืออำนาจ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารปกครองท้องถิ่นประชาชนสถานศึกษาในเขตอำเภอลืออำนาจ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญลาน ได้สืบสานมาตั้งแต่ ปู่ย่าตายาย หลังจากทำนาได้ข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จแล้ว ก็จะรึกถึงบุญคุณข้าว จึงได้มีประเพณีนำข้าวมากอง และสู่ขวัญข้าว เพื่อระลึกถึงบุญคุณข้าวได้เลี้ยงชีวิตทั้งคนและสัตว์

ผู้ว่าราชการ พร้อมคณะ ได้เดินให้กำลังใจและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จากทั้ง 8 อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอลืออำนาจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่บุญคูณลาน และร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

นายจงสมิทธิ์ ทองเถาว์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวถึง งานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ว่า บุญคูนลาน เป็นฮีตที่สอง ของประเพณีฮีตสิบสอง เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย และเป็นการทำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูแด่พระแม่โพสพ อำเภอลืออำนาจ ได้จัดงานสืบสานประเพณีบุญคูนลาน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 และได้จัดงานประเพณีบุญคูนลานเป็นประจำทุก ๆ ปี ต่อมาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดให้งานประเพณีบุญคูนลานลืออำนาจ เป็นงานประเพณีของจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ให้มาจัดที่อำเภอลืออำนาจ โดยในปีพ.ศ. 2566 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 32 โดยกำหนดให้มีการจัดงานในปีนี้ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีบุญคูนลานของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ผลิตผลงานทางด้านวัฒนธรรม ได้มีโอกาสแสดงผลงาน ให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของอำเภอลืออำนาจ และจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการส่งเสริมและสร้างค่านิยม สร้างจิตสำนึกในวิถีชีวิตการเกษตร และนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีการจัดงานประกอบกิจกรรมมนต์พิธี พิธีบวงสรวงแม่โพสพพิธีสมโภชกุ้มข้าวใหญ่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ การแสดงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตอีสานในบ้านจำลอง  ขบวนแห่บุญคูนลาน การประกวดขบวนแห่บุญคูนลาน การประกวดการแสดงวิถีชีวิตในบ้านจำลอง การประกวดการจัดพาข้าวอีสาน การแข่งขันสะนูว่าว การประกวดธิดาคูนลาน  การประกวดส้มตำลีลา  การประกวดเดี่ยวพิณ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงใสไมค์คูนลาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอลืออำนาจ เงินสมทบจากสภาวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ เงินสมทบจากการบริจาคข้าวเปลือกของพี่น้องชาวลืออำนาจทุกหมู่บ้าน แล เงินบริจาคจากภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลทั่วไป  นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าโอท๊อป สินค้าการเกษตรและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

พ.ต.อ.วิเชียรฯ ผกก.สภ.ลืออำนาจ กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ผู้มาร่วมเที่ยวงาน ขับรถให้เพิ่มความ ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบริการอำนวยความสะดวกในด้านจราจรดูแลความปลอดภัยผู้มาร่วมงานได้ปฏิบัติตามกฎจราจรวินัยจราจร ใช้รถบนถนนเพื่อความปลอดภัยแก่เพื่อนร่วมทางอย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล

ไม่มีความคิดเห็น