Header Ads

Breaking News

"สุนทร" เดินสายมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” นำเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัย อนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาสมดุลระบบนิเวศทางการเกษตร


"สุนทร" เดินสายมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” นำเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัย อนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาสมดุลระบบนิเวศทางการเกษตร

"สุนทร" เดินสายมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน กำชับน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมนำเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัย ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เดินทางมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วม

โดย นายสุนทร กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดการทรัพยากรดินที่เป็นพื้นฐานสำคัญ มีภารกิจในการสำรวจ วิเคราะห์จำแนกดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน ทั้งพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พัฒนาข้อมูล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินเพื่อรักษาความสมดุล ความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญในวันนี้ คือ อยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร ร่วมกันบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น และขอให้มีความสุขในการทำงาน เคารพในองค์กร และหน้าที่ของตัวเอง โดยปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนงานที่อยากเร่งรัดคือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการขยายจำนวนหมอดินอาสา และการให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาอย่างเหมาะสมด้วย

ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับด้านตลาดนำการผลิต การใช้เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนในการผลิตภาคการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการบูรณการการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้ประเด็นสำคัญ ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริม เกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาการวิจัย และการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data

จึงได้มีนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ คือ

1.งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

2.การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นภารกิจสำคัญในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรและพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย

3.การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งน้ำขนาดเล็ก เป็นมาตรการเพิ่มความมั่นคงของน้ำในภาคการเกษตร มีความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการผลิตในระดับชุมชนในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

4.การพัฒนาหมอดินอาสา  ควรเพิ่มจำนวนหมอดินให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาความรู้และให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมดูแลทรัพยากรดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่

5.ด้านฐานข้อมูล Agri-Map เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง

6.การลดต้นทุนการผลิต ดำเนินการให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร โดยเฉพาะในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง ให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

7.การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนากลุ่มเกษตรกรและเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

8.การพัฒนางานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำไปใช้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

9.การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิน ซึ่งเป็นการพัฒนาในระดับต้นน้ำสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรในระดับกลางน้ำ หรือด้านการตลาดในระดับปลายน้ำ

10.การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยความรวดเร็วอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม

11.การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านองค์ความรู้คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานทำงานอย่างมีความสุข ทำงานด้วยความโปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น