Header Ads

Breaking News

“อลงกรณ์” เปิดแผนพัฒนาโคพื้นเมือง แข่ง ”วัวลาน” เพชรบุรี สนามแรกรับปีใหม่ เร่งตั้งสมาคมกีฬาวัวลาน สร้างสนามแข่ง ดึงนักท่องเที่ยว แห่งเดียวของโลก เพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน


“อลงกรณ์” เปิดแผนพัฒนาโคพื้นเมือง แข่ง ”วัวลาน” เพชรบุรี สนามแรกรับปีใหม่ เร่งตั้งสมาคมกีฬาวัวลาน สร้างสนามแข่ง ดึงนักท่องเที่ยว แห่งเดียวของโลก เพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน

“อลงกรณ์” เปิดแผนพัฒนาโคพื้นเมือง พร้อมเปิดแข่ง ”วัวลาน” เพชรบุรี สนามแรกรับปีใหม่ เร่งตั้งสมาคมกีฬาวัวลาน เล็งสร้างสนามแข่งวัวลานมาตรฐานจัดแข่งตลอดปี ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ เที่ยวชมกีฬาประเพณีแห่งเดียวของโลก ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโคพื้นเมืองและกีฬาวัวลาน สำหรับปี2566 ว่าภายหลังจากการจัดประชุมรวมพลคนปศุสัตว์ หารือระหว่างกรมปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองและวัวลานในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมวางแนวทางการพัฒนาโคพื้นเมืองและการแข่งขันวัวลานกีฬาประเพณีพื้นบ้านนั้น

ในปีนี้กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีแผนดำเนินการพัฒนาโคพื้นเมืองและวัวลานภาคตะวันตกอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การพัฒนาฟาร์ม การป้องกันโรค  การยกระดับปศุสัตว์แปลงใหญ่ การอนุรักษ์พันธุ์โคพื้นเมือง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี การส่งเสริมประเพณีการประกวดวัวสวยงาม วัวเทียมเกวียนและการแข่งขันวัวลาน การพัฒนาตลาดเพื่อยกระดับราคา

ทั้งนี้ จะจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาวัวลาน พร้อมกับสร้างสนามกีฬาแข่งวัวลานที่เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับสนามม้าแข่งในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลก ที่มีระเบียบและกฎหมายรองรับ และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าชมวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทยในรูปแบบเกษตรท่องเที่ยวเป็นการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับวัวลานเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นต้นตำรับประเพณีการแข่งวัวลานในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมวัวเทียมเกวียน การประกวดพันธุ์วัวและวัวสวยงาม โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ AIC มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) และหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการวิจัยพัฒนาและต่อยอด ทั้งนี้จะเปิดสนามแข่งวัวลานที่เพชรบุรี เป็นครั้งแรกในเดือนแรกของปีนี้ เพื่อเปิดศักราชใหม่ของการส่งเสริมพัฒนาโคพื้นเมืองและวัวลาน ภายใต้แนวทางเพชรบุรีโมเดลซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเข็มมุ่งชัดเจนสไตล์ทำได้ไว ทำได้จริง

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และโคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ รวมทั้งการแข่งขันวัวลานกีฬาประเพณีวิถีไทย ถือเป็นฐานอาชีพสร้างรายได้สำคัญของเกษตรกร จึงมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อยอดยกระดับการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การพันธุ์โค อาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) คอกกักมาตรฐานเอกชนสำหรับการนำเข้า การส่งออก และปลอดโรค FMD การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ การขับเคลื่อนเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ และการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่ 2 ในเร็วๆนี้

การจัดระดมพลคนปศุสัตว์กลุ่มโค โดยผนึกความร่วมมือทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์อย่างเป็นระบบครบวงจร และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตรมูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ภายใต้ ”5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และแนวทาง ”เพชรบุรีโมเดล”.
สมาคมสื่อมวลชนจามเทวี จังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น