Header Ads

Breaking News

สร้างอาชีพกลุ่มเปราะบาง ชายแดนใต้

สร้างอาชีพกลุ่มเปราะบาง ชายแดนใต้

ส่งโอกาส สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยนาวาอากาศเอกพิเศษภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นายรณกริษฐ์ เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ทีมบริหารศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้  และ น.อ.จุมพล กลิ่นผา ผบ.กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เข้าพบ นางสาวพาตีเมาะ สาดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อต่อยอดการทำงานเชิงสังคมในพื้นที่ ต.หนองจิก อ.บ่อทอง จังหวัดปัตตานี

ในการหารือ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อน และผลักดันโครงการเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างโอกาสให้กับน้องๆ เยาวชนแกนนำกลุ่มเปราะบาง สามารถขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ให้เดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีงานทำ เป็นการช่วยเหลือปัญหาเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองจิก อ.บ่อทอง จังหวัดปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี และมีแผนขยายไปอีก 10 จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการดำเนินแล้วเสร็จเบื้องต้น ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำชุมชนไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

2.ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำชุมชนศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

3.ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำชุมชนรามัน จังหวัดยะลา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วัตถุประสงค์ของศูนย์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือดูแลสังคมและบริการคนพิการในพื้นที่ มีจัดบริการ 5 ด้าน เช่น งานพัฒนาศักยภาพคนพิการ งานบริการชุมชน งานช่วยเหลือคนพิการตามภาวะบุคคล งานด้านอาสาสมัคร อื่นๆ เป็นต้น

ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่ได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริม และสร้างโอกาสให้แก่คนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยดีเสมอมา

ไม่มีความคิดเห็น