Header Ads

Breaking News

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”...ฟรีโครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”

ในปี 2564 ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป จะแนะนำฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัดให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง

หรือผู้ที่เริ่มงานข่าวอยู่แล้ว โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ

 

สมาพันธ์ฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จริงในด้านสื่อสารมวลชน และมีชื่อเสียง มาร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง

 

ในการนี้ สมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกับ นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดยทางสมาคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา และในปี 2565 กำลังจัดตั้งโรงเรียนเตรียมนักข่าว ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย”, รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์

       -    ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า

       -    ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั่วประเทศ

       -    ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

       -    เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็วทันที

       -    เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจาก วิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน

       -    เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

       -    ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

       -    เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันที

       -    สร้างโอกาสสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

หัวข้อ

       -    กลยุทธ์ เทคนิคปฏิบัติการข่าวเบื้องต้น ให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว

       -    เทคนิคการพาดหัวข่าว ให้น่าสนใจ

       -    พฤติกรรมและการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคข่าว การกระตุ้น ให้เกิดการติดตาม

       -    ทำข่าวออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

       -    หลักการ สิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่สื่อควรรู้ (ไม่ถูกฟ้องได้ง่าย)

       -    ทำข่าว ทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล

      -   สื่อมวลชนช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ

       -    ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม และข่าวประเภททุกแขนง

       -    ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ

       -    เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทาง โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

       -    ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็ว หรือคำแนะนำปรึกษาในวงการข่าว

       -    และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยาย

-          นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

-          และวิทยากรจากวงการสื่อสารมวลชน ผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงที่มีชื่อเสียง

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

       -    การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

       -    ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ

       -    เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

       -    เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

      -    สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

       -    เริ่มทำธุรกิจข่าวได้ทันที ทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันที

       -    ให้คำแนะนำปรึกษาหลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

       -    สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ได้รับความเป็นธรรม

วันอบรม/สัมมนา

       - รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

       - รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

       - รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

       ห้องอบรม/สัมมนา (สมาพันธ์ฯ) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ

การลงทะเบียนฟรี...รับสมัครจำนวนจำกัด

      โทร. 099-612-0756, 064-901-3994 ID Line: ponews

ไม่มีความคิดเห็น