Header Ads

Breaking News

รมต.ยุติธรรม สัมมนาเชิงวิชาการ “อนาคตกระท่อม ปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้รมต.ยุติธรรม สัมมนาเชิงวิชาการ “อนาคตกระท่อม ปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้

สร้างการรับรู้หลังปลดล็อกพืชกระท่อม แก่ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร และประชาชนทั่วไป

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่อาคารสำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัด โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เมื่อกระท่อมไม่ใช่สารเสพติด แต่เป็นพืชเศรษฐกิจทำเงิน” ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ร่วมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การปลดล็อกพืชกระท่อม ปลูก-ขาย อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย” และยังมีวิทยากรร่วมสัมมนาอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้ความรู้ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์จากกระท่อม นำเข้า-ส่งออก ไปกับ อย.” และคุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด กูรูทอล์ก ในหัวข้อ “รู้วิธีเพาะ-ปลูก และดูแลพืชกระท่อม”

 

โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจากการเปิดรับลงทะเบียนจำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมฟังสัมมนาอีกทั้งยังมีการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเฟซบุ๊กเทคโนโลยีชาวบ้านเฟซบุ๊กเครือมติชน และเฟซบุ๊กของสำนักงาน ป.ป.ส.

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้ผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ประชาชนสามารถเพาะปลูก ครอบครอง และจำหน่ายใบพืชกระท่อมได้อย่างเสรี แต่การนำใบกระท่อมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ รักษาโรค อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ต้องได้รับใบอนุญาต และทำตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อชี้ถึงอนาคตพืชกระท่อมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงภาคส่วนของอุตสาหกรรมกระท่อมในอนาคต รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วน เพื่อร่วมใจกันเดินหน้าพืชกระท่อมในฐานะพืชเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่สถานการณ์ต่าง ๆ จะเอื้ออำนวยต่อการเดินหน้าโครงสร้างอุตสาหกรรมกระท่อมมากขึ้น

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. คำนึงถึงการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและอนามัย ดังนั้น จึงมีแนวทางในการดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่

1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการกับพืชกระท่อม ในฐานะที่ไม่ใช่พืชยาเสพติด โดยกำหนดหลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมและการใช้พืชกระท่อมอย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันบุคคลกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้าถึงการใช้พืชกระท่อม และป้องกันการใช้ในทางที่ผิด เช่นกำหนดระบบอนุญาตเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม กำหนดการพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ การกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าหรือส่งออก เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด และกำหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นต้น

2) การเสนอความเห็นไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้กฎหมายในระดับกฎกระทรวง ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว อยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ทั้งนี้ นอกจากการสัมมนาแล้ว ภายในงานยังมีการออกบูธให้ความรู้ด้านพืชกระท่อม สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม อาทิ ม็อกเทลกระท่อม ผลิตภัณฑ์น้ำกระท่อมต้นแบบ ฯลฯ นำมาแสดงเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชกระท่อมในอนาคตอีกด้วย


สมชาย/อ๊อด...รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น