Header Ads

Breaking News

มทร.พระนคร เตรียมจับมือมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมพัฒนาด้านเกษตรเสริมนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมนายสหรัฐ ธีระคัมพร ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด เข้าพบ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี บรรยากาศการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการขับเคลื่อน ปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาใจดีฟาร์ม จ.ชัยนาท เริ่มก่อตั้งปี 2559 และโครงการศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ผลักดันขับเคลื่อนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

 

ที่ผ่านมาได้มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน แต่ปัจจุบันยังขาดทรัพยากรและปัจจัยอื่นอีกหลายประการเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถทำการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนได้ จึงมีแนวคิดอยากให้ภาคการศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดัน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

 

โดยหลังการประชุมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมผลักดันช่วยเหลือผู้พิการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนเพื่อผลักดันโครงการเกษตรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้โอกาสผู้พิการได้มีพื้นที่แสดงออก ซึ่งความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

สมชาย/อ๊อด...รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น