Header Ads

Breaking News

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน


กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดย พ.อ.มงคล  ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน(ท.) ร่วมกับ นายกอบต.เวียงกานต์ จนท.และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานแก่เกษตรกร อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 44 ราย เพื่อนำไปเพาะปลูก จัดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงห้วยเย็น ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายประเชิญ  สมองดี นอภ.บ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ พร้อมจัดปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผลน้อยหน่า เพชรปากช่อง จำนวน 2 ต้น ณ ศูนย์เรียนรู้ฯวัตถุประสงค์

   1.เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

   2.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่าย สู่ความพอมี พอกิน  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ และเพื่อขยายพันธุ์ให้กับชุมชนในหมู่บ้าน ในตำบลต่างๆในพื้นที่ต่อไป

กฤตยชญ์ พิงคะสัน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ไม่มีความคิดเห็น