Header Ads

Breaking News

"พาณิชย์ลำพูน" เชิงรุก!! ทำกิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดันช่องทางตลาดผู้พิการ ผู้สูงอายุ สร้างรายได้เพิ่ม


"พาณิชย์ลำพูน" เชิงรุก!! ทำกิจกรรม
CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดันช่องทางตลาดผู้พิการ ผู้สูงอายุ สร้างรายได้เพิ่ม

 

"พาณิชย์ลำพูน" ทำงานเชิงรุก!! ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.เมืองลำพูน 2 ราย ดันส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้สูงอายุสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางรัตติกาล ภิญโญภัสสรสิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด, นางสาวปทุม กาวิละ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่

รายที่ 1 นายลัทธพล รวิรัศวัฒนา ประกอบอาชีพค้าขาย (ขายยาสมุนไพร)

รายที่ 2 นายอุทัย ศรีกระจิบ ประกอบอาชีพค้าขาย (ก๋วยเตี๋ยว/กาแฟ)

ณ บริเวณหน้าวัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานฯ ผลักดันดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดต่อไป

โดยกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คัดเลือกข้อมูลรายชื่อของผู้กู้เงิน ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แนะนำโครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่กู้เงินกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อร่วมกันส่งเสริมความดีและหล่อหลอมให้บุคลากรประพฤติตนตามคุณธรรม ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีกำหนดการลงพื้นที่ CRS ทุกวันพุธ ให้กับผู้พิการทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ได้เข้าถึงการพัฒนา และเข้าถึงโครงการต่างๆ ของรัฐบาลต่อไป


………….

แทน ต่อมสังข์  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น