Header Ads

Breaking News

พรรคไทยชนะ จัดตั้งตัวแทนพรรค จ.มหาสารคาม


พรรคไทยชนะ จัดตั้งตัวแทนพรรค จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ จัดตั้งตัวแทนพรรคมหาสารคาม

พรรคไทยชนะ เดินหน้าจัดประชุมตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 ลำดับที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านกู่ หมู่ 1 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

โดยมี นางศิริพร หลิน (หัวหน้าสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานการประชุมและนายประสงค์ แก้ววิจิตร เป็นเลขานุการการประชุม

บรรยากาศการประชุมจัดตั้งตั้งตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 มี ผู้ร่วมประชุมคือ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรค และนายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคและกรรมการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อาทิ

1. นายวาทุสิทธิ์ สืบสุนทร รองหัวหน้าสาขาพรรค

2. นางภารดี ที่รัก เลขานุการสาขาพรรค

3. นายอุดร วาตีบุญเรือง รองเลขานุการสาขาพรรค

4. นายจำรอง สืบสุนทร กรรมการสาขาพรรค

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนจังหวัดประกอบด้วย 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายศุภลักษณ์ สุทะวงศ์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 ลำดับที่ 1

2. นางรุ่งรวี เกลี้ยงกรแก้ว ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 ลำดับที่ 2

3. นางลักษมี ดวงมาลา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 3 ลำดับที่ 3

การประชุมเป็นไปด้วยดี บรรยากาศ


ไม่มีความคิดเห็น