Header Ads

Breaking News

มูลนิธิกู่ช้างลำพูน แถลงข่าว มหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ


มูลนิธิกู่ช้างลำพูน แถลงข่าว มหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 65 เวลา 17.30 น. กู่ช้างลำพูน (โบราณสถาน) ร่วมกับ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดลำพูน จัดงานแถลงข่าวหนึ่งเดียวในล้านนา งานมหาผางประทีปล้านนาบูชาอิทธิคุณ “เจ้าพญาช้างปู้ก่ำงาเขียว” ยิ่งใหญ่ที่สุดกับดวงประทีป ๑๐,๐๐๐ ดวง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้  ประธานมูลนิธิกู่ช้าง...ได้กล่าวว่า เพื่อถวายบูชาแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย และเจ้าพญาช้างปู้ก่ำงาเขียว (ช้างทรงคู่พระบารมี) และบรรพบุรุษผู้หาญกล้าแห่งนครหริภุญชัยที่เก่าแก่ และยังติดค้างได้รับกุศลได้หลุดพ้นแห่งกาลเวลา แลจะได้บารมีมาปกปักษ์รักษาลูกหลานเมืองนครหริภุญชัยให้พ้นภัยนานา

รวมทั้งยังร่วมส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมล้านนา การจุดประทีปอันนำมาซึ่งแสดงความเป็นศิริมงคลเพื่อนำพาแสงสว่างให้กับชีวิต รวมถึงการประชาสัมพันธ์โบราณสถานอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวและรู้จัก  ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘:๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบูชาผางประทีปล้านนา ดวงละ 19, 49 บาท ได้ที่มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน หรือประชาสัมพันธ์โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าลำพูน ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเสริมบารมีมงคลชีวิตให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาล สว่างไสว  ดุจดังแสงประทีป รับปีใหม่ ๒๕๖๖ นี้

#โบราณสถานกู่ช้างลำพูน
...…..…............

จุฑามาศ วังคะออม รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น