Header Ads

Breaking News

กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ลงนาม MOU ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ลงนาม MOU ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนามร่วมกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมี รศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ลงนามในฐานะพยาน และมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โดยมี รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.ภวัต พัฒนนิภากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

สำหรับการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวคือ

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ คณาจารย์หรือนักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน

2. สนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้หรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ คณาจารย์ หรือนักวิชาการ รวมถึงนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้ และร่วมกันพัฒนาความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยและงานวิชาการ ที่เกี่ยวกับกฏหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยน การบริหารงานยุติธรรม ให้เป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์การภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่าย  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจสู่การสร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมในสังคมต่อไปไม่มีความคิดเห็น