Header Ads

Breaking News

จ.ลำพูน กิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ปีงบประมาณ 2566


จ.ลำพูน กิจกรรม
CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ปีงบประมาณ 2566

 

"พาณิชย์ลำพูน" ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR พาณิชย์อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 อำเภอแม่ทา นายปั๋น ป๊อกกาศ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ร้านขายอาหารแห้งปลีก-ส่ง) เลขที่ 88 หมู่ 5 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, แห่งที่ 2 อำเภอบ้านโฮ่ง นางเกตุ อุตตัน ผู้พิการทางการ (ร้านขายของชำ-เบ็ดเตล็ด) เลขที่ 102 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาสะวาย ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน คัดเลือกข้อมูลรายชื่อของผู้กู้เงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อคัดเลือกส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แนะนำโครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้พิการที่กู้เงินกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อร่วมกันส่งเสริมความดีและหล่อหลอมให้บุคลากรประพฤติตนตามคุณธรรม ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีกำหนดการลงพื้นที่ CRSทุกวันพุธ ให้กับผู้พิการทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ได้เข้าถึงการพัฒนา และเข้าถึงโครงการต่างๆ ของรัฐบาลต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น