Header Ads

Breaking News

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานพิธีเปิดงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2566 โครงการแสดงผลงาน แข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน


กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประธานพิธีเปิดงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2566 โครงการแสดงผลงาน แข่งขันทักษะวิชาการภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

อบจ.ลำพูน จัดใหญ่โครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปี 2566 (อบจ.ลำพูน นิทัศน์)

อบจ.ลำพูน จัดใหญ่โครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ประจำปี 2566 (อบจ.ลำพูน นิทัศน์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดโครงการแสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน โดยมีสถานศึกษาจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาววราศินี  สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแสวงชัย ยศกาศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายบุญเวศน์ ศรีพวงใจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2566 โดยมีนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และได้รับเกียรติจากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ภายในงานคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการศึกษาไทย-จีน นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง การแข่งขันคนเก่งภาษาจีน การแข่งขันคัดอักษรจีน การแข่งขันวาดภาพหน้ากากงิ้ว การแข่งขันภาพวาดศิลปะไทย-จีน  การแข่งขันประกวดพูดประโยคฉับพลัน การแข่งขันแต่งกายจีนแฟนซีรีไซเคิล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 19 แห่ง มีนักเรียนกว่า 500 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า อบจ.ลำพูน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และกระตุ้นให้สถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนให้แก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
…………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน นายกสมาคมสื่อมวลชนจามเทวี รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น