Header Ads

Breaking News

อบจ.ลำพูน ลุยดอย ส่งความสุข “ห่มผ้าแล้วอุ่นตัว กอดคุณแล้วอุ่นใจ” ให้นักเรียน ประชาชน ในชุมชนบ้านป่าแป๋


อบจ.ลำพูน ลุยดอย ส่งความสุข “ห่มผ้าแล้วอุ่นตัว กอดคุณแล้วอุ่นใจ” ให้นักเรียน ประชาชน ในชุมชนบ้านป่าแป๋

อบจ.ลำพูน ลุยดอย ส่งความสุข “ห่มผ้าแล้วอุ่นตัว กอดคุณแล้วอุ่นใจ” อบจ.ลำพูน ส่งต่อความอบอุ่นให้แก่นักเรียน และประชาชน ชุมชนบ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

อบจ.ลำพูน ร่วมมือกับหลายภาคส่วนจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ผู้เรียน ตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมหาทางออก” และส่งเสริมให้บุคลากรได้รู้จักบริบทของสถานศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ

เมื่อบ่าย วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภา อบจ.ลำพูน นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน ลงพื้นที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน

สำหรับการลงพื้นที่พบปะนักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบูรณาการการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับชุมชนบ้านป่าแป๋ ในการนี้ได้มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่าแป๋ พร้อมเยี่ยมชมการเพาะปลูกกาแฟในชุมชน และมุ่งพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “กาแฟดอยป่าแป๋” เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อีกด้วย  

 

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า การขึ้นมาเยี่ยมโรงเรียน อบจ.ลำพูน ป่าแป๋ และพบปะนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง และก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ ทั้งยังมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ลำพูน ทุกแห่ง ให้มุ่งผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยหวังให้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

****************


กฤตยชญ์ พิงคะสัน นายกสมาคมสื่อมวลชนจามเทวี จังหวัดลำพูน

ไม่มีความคิดเห็น