Header Ads

Breaking News

คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ สังเกตุการณ์การประชุมจัดตั้งตัวแทน จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3


คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ สังเกตุการณ์การประชุมจัดตั้งตัวแทน จ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 09:00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ ได้เดินทางมาสังเกตุการณ์การประชุมเพื่อจัดตั้งตัวแทนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวพลอยชมพู ริยาพันธ์ เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชาติ ประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต่อมาเวลา 10:00 น. นายเนติภูมิ ริยาพันธ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน "โครงการสัมมนาพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตย และรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน"

โดยมี ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ในฐานะวิทยากรพิเศษ เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ "ปัญหา และอนาคตของชาติ"  

ดร. ยงยุทธ ได้เน้นย้ำถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน และมีต้นตอมาจากการผูกขาดของกลุ่มทุน รัฐบาลต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด โดยที่ไม่เอื้อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และพรรคการเมืองควรจะต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "จิตวิญญาณประชาธิปไตยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ"   โดยมี ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อชาติ, พล .ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ รองหัวหน้าพรรค, นายแพทย์วิชัย ทวีปวรเดช โฆษกพรรค, นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ รองโฆษกพรรค ร่วมพูดคุย ในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

ในงานนี้ได้มีกรรมการบริหารพรรคอีกหลายท่าน เช่น นายเทวกฤต พรหมมา รองหัวหน้าพรรค และ น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์ รองโฆษกพรรค เข้ามาร่วม รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อออกแบบเป็นนโยบายพรรคเพื่อชาติ ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.ไม่มีความคิดเห็น