Header Ads

Breaking News

พรรคเพื่อชาติ ประกาศยุบเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน เพื่อความเท่าเทียม


พรรคเพื่อชาติ ประกาศยุบเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน เพื่อความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ นำโดย พล.ต.สุวิทย์ วังยาว พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ นายเนติภูมิ ริยาพันธ์ รองหัวหน้าพรรค ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรค

น.พ.วิชัย ทวีปวรเดช โฆษกพรรคฯ นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์ รองโฆษกพรรค

ร่วมกันเดินทางไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันทรายคลองน้อย ม.6  ตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปออกแบบเป็นนโยบายพรรค

ร.อ.ดร.จารุพลฯ กล่าวว่าจากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการในประเด็นเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคเพื่อชาติ คือการเปลี่ยนเอกสารสิทธิในที่ดินทุกประเภทให้เป็นโฉนดที่ดินทั้งหมด แล้วแบ่งแยกตามรูปแบบการใช้งาน เช่น โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร โฉนดที่ดินเพื่อการประมง โฉนดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ

ในโอกาสนี้ ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา วิทยากรพิเศษ  กล่าวบรรยายถึงปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินทำกิน แต่มีรายละเอียดของกฎหมายที่ทับซ้อนกัน เช่น มาตราส่วนและระวางของแผนที่  นอกจากนี้ การได้รับเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยมูลค่าของเอกสารสิทธิแต่ละประเภทแตกต่างกันไม่เท่ากัน เรื่องนี้ประชาชนย่อมทราบดีว่าการนำเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็น สปก. หรือ น.ส.3 ก กับการนำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเงินกู้แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งตนเองเห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเพื่อชาติ คือ การเปลี่ยนเอกสารสิทธิในที่ดินทุกประเภทให้เป็นโฉนดที่ดินทั้งหมด ให้คนไทยมีแต่โฉนดที่ดินเพียงอย่างเดียว เพื่อความเท่าเทียมกันของประชาชน

นอกจากนี้ ในวันนี้ ยังได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อชาติ คือนายคณาฤทธิ์ สุภาคุณ เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการพัฒนาบ้านเมือง โดยการนำปัญหาของที่ได้รับฟังจากประชาชนในพื้นที่ ไปผลักดันและแก้ปัญหาตามนโยบายของพรรคเพื่อชาติ ต่อไปไม่มีความคิดเห็น