Header Ads

Breaking News

จ.ลำพูน ร่วมกับ ชมรมรักผ้าทอลำพูน จัดงานเดินแบบ “วิถีพื้นบ้าน สืบสานผ้าทอลำพูน”


จ.ลำพูน ร่วมกับ ชมรมรักผ้าทอลำพูน จัดงานเดินแบบ “วิถีพื้นบ้าน สืบสานผ้าทอลำพูน”

จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมรักผ้าทอลำพูน จัดเวทีเดินแบบ ภายใต้ชื่องาน “วิถีพื้นบ้าน สืบสานผ้าทอลำพูน” อย่างสวยงาม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่เวทีกลางงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมรักผ้าทอลำพูน จัดเวทีเดินแบบ ภายใต้ชื่องาน “วิถีพื้นบ้าน สืบสานผ้าทอลำพูน” อย่างสวยงาม 

จังหวัดลำพูน เป็นเมืองแห่งต้นกำเนิดอาณาจักรล้านนา ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ได้รับประกาศให้เป็นเมืองบุญหลวง แห่งล้านนา เป็นแหล่งรวมประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถานอันเก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงาม

ชาวลำพูน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลำไย และกระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และผลิตสินค้าศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ การถักและปักผ้า ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน

ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีอายุกว่า ๑,๓๐๐ ปี เดิมมีชื่อว่านครหริภุญชัย มีพระนางจาม เทวีผู้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย และทรงวางรากฐานการปกครองวัฒนธรรมประเพณี พระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบมา แม้กาลเวลาผ่านมายาวนานนับพันปี แต่มรดกแห่งหริภุญชัยยังคงอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชม โดยเฉพาะในด้านงานศิลปกรรมที่แนบแน่นกับพระพุทธศาสนา ที่ยังคงความงดงามมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

ในงานยังมีการแสดงชุด “วิถีวัฒนธรรม เลอล้ำค่า งานหัตถศิลป์” เวลา (เสียง Sound บรรยาย) “ลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา” เมืองอารยธรรมยังคงเปี่ยมไปด้วยกลิ่นไอแห่งล้านนา วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ยังคงรักษาไว้อย่างมั่นคง

ชาวลำพูนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รักสงบ มีน้ำใจงาม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และยังเป็นเมืองที่น่าอยู่ สงบสุข ร่มเย็น อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ภัญญาหาร แหล่งทรัพยากรทาง ธรรมชาติ มีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ และแหล่งอารยธรรมอันงดงาม ที่ยังคงสร้างสุขด้วยวิถีแห่งความเจริญรุ่งเรือง นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
…………..

จุฑามาศ วังคะออม  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น