Header Ads

Breaking News

ศสค.ลำพูน ร่วมมือ ทต.หนองล่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2)


ศสค.ลำพูน ร่วมมือ ทต.หนองล่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน
Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2)

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ทต.หนองล่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว แบบครบวงจร เข้าถึงบริการ/สวัสดิการ เชื่อมประสานเครือข่ายคุณภาพในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานภารกิจของศูนย์ฯ ครบทุกมิติงาน ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learn & Play) ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
…………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น